معرفی

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۳:۱۳ قبل از ظهر

جشنواره اتا ( اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند اجتماعی )

 در راستای اشاعه فرهنگ خیر مشارکت اجتماعی، بهره گیری صحیح از دانش، مهارت و مشارکت دانشجویان درحل مشکلات کشور، هدایت آنها به سوی اولویتهای ملی در حوزهی سلامت، بهبود جایگاه نظام سلامت کشور و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف و از طرفی با عنایت به مسئولیت اجتماعی دانشگاه های نسل چهارم و لزوم تربیت و پرورش جامعه علوم پزشکی متخصص، حکیم، حساس به مسائل اجتماعی، خیر، مسئولیتپذیر و توانمند که با تولید علم و ترویج دانش، زمینة رشد و بالندگی جامعه را فراهم آورند، در حل مسائل و مشکلات اجتماع به خصوص مسائل حوزه سلامت مشارکت فعّال داشته باشند، اخلاق حرفهای را سرمشق خود قرار دهند و مسئولیتهای اجتماعی و داوطلبانه خود را بهخوبی ایفا کنند، از اهداف و وظایف اصلی دانشگاه بهشمار میرود.
معاونت آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق آرمان های نظام کارآمد جمهوری اسلامی ایران و با عنایت بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی و به منظور شناسایی و رشد استعدادهای دانشگاههای علوم پزشکی، اقدام به برگزاری جشنواره ملی جشنواره اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان در پاسخگویی اجتماعی )اتا( نموده است.

اهداف جشنواره:
 نهادینه شدن پاسخگویی اجتماعی در قشر دانشجو
 ارائة الگو های مناسب برای ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی
 تغییر نگاه دانشجویان
 افزایش نوآوری و خلاقیت درخدمت رسانی
 تأثیرگذاری و اثربخشی پژوهشها و فناوری
 افزایش همدلی و همکاری بین دانشجویان
 افزایش حس نشاط در دانشجویان
 پایه گذاری نسل جدید در زمینه پاسخگویی اجتماعی
 تبیین ضرورت کار داوطلبانه در حوزه سلامت از جنبة علمی، اجتماعی و فرهنگی
 تقویت انگیزة دانشگاهیان برای مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه
 کمک به هدایت اصولی نیروی انسانی و منابع مالی در نظام سلامت

محور های جشنواره:
● ارتقا سلامت
● سلامت یکپارچه
● دانشگاه بدون مرز
● کارآفرینی اجتماعی
● توانمندسازی جامعه
● ترجمان دانش به زبان مردم
● توجه به مفهوم سلامت و محیط
● مشارکت در برنامه های کاهش آسیب
● مسئولیتپذیری در شرایط بحرانی
● اخلاق حرفه ای
● اخلاق سازمانی
● ترویج کار داوطلبانه
● مصادیق عمومی کار خیر در حوزه سلامت مانند اهدای عضو، اهدای خون، ارائه خدمات درمانی بهداشتی،
فرهنگ سازی و آموزش در زمینه سلامت
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس