شورای آموزشی

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۱:۱۱ قبل از ظهر

به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی، شورای آموزشی تشکیل میشود.

رئیس: دکتر رضا اسماعیلی (معاون آموزشی دانشگاه)

دبیردکتر محمود تقوی (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 

اعضای شورای آموزشی:

 

۱- دکتر موسی سجادی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری)

 

۲- دکتر محمود تقوی (معاون آموزشی دانشکده بهداشت)

 

۳- دکتر علیرضا عطاردی (معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی) 

 

۴- دکتر علیرضا محمدزاده (معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی)

 

۵- دکتر مریم معاون سعیدی (معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی)

 

۶- دکتر مجید صادقی مقدم (رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی)

 

۷- دکتر مهدی بصیری مقدم (عضو هیأت علمی دانشگاه)

 

۸- دکتر علیرضا محمود آیادی (عضو هیأت علمی دانشگاه)

 

 

وظائف شورای آموزشی:

 

۱- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رئیسه.

 

۲- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:

 

- برنامه های آموزشی.

- نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات.

- آئین نامه های آموزشی.

- طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت.

- ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید.


۳- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا  ارجاع می دهد.

۴-  بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه

۵- بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه.

۶- بررسی متون جزوه ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه.

۷- بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

۸- بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس