فرم های آموزش

انتشار محتوا: ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۳:۲۲ قبل از ظهر

---

فرم انصراف از تحصیل
فرم درخواست حذف آیین نامه ای نمره مردودی
فرم حدف اضطراری (تک درس)
فرم کارت دانشجویی و کارآموزی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس