واحد توسعه آموزش بالینی

انتشار محتوا: ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۹:۵۵ قبل از ظهر

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی( EDO ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول

واحدتوسعه آموزش بالینی ( EDO ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( EDC ) همزمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان با هدف ارتقای کیفیت آموزش در حیطه های برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی ، اخلاق حرفه ای، آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.

برنامه ریزی آموزشی

1- برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان

2- مشارکت با EDC دانشگاه در استاندارد سازی برنامه های آموزشی

3- پایش مستمر عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزشی

4- پیگیری و اجرای طرحهای مربوط به بهینه کردن تجهیزات و امکانات آموزشی

5- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……Skill Lab )، توسعه آموزش مجازی و تهیه Log Book.

6- نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی و تهیه منابع آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی

رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی

1- برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

2-مشارکت با EDC در اجرای نیاز سنجی و برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی

3- برنامه ریزی در جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی با روش های نوین آموزشی و آموزش مجازی.

ارزشیابی

1- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی .

2- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی .

3- مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

پژوهش در آموزش

1- ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش

2- ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

آموزش مجازی

1- برنامه ‌ریزی در جهت بکارگیری روش ها و فناوری های نوین آموزش مجازی

2- هدایت و نظارت بر برنامه ها ی توسعه ای آموزش های مجازی نوین ( E-learning & Tele-medicine)

3- مشارکت در برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه آموزش های مجازی

4- تلاش در جهت ارتقاء و کاربردی کردن آموزش های مجازی

5- استفاده از دانش و تجربیات اساتید مجرب سایر مراکز دانشگاهی کشور با استفاده از ارتباطات مجازی

اعضای پیشنهادی EDO مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی:

1- معاون آموزشی بیمارستان ( به عنوان مسئول EDO )

2- مدیران گروههای فعال آموزشی بیمارستان (از اعضاء هیئت علمی)

3- تعدادی ازاعضای هیأت علمی بیمارستان ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقمند به آموزش پزشکی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان جهت کمیته های دفتر توسعه.

4- تعدادی از از اعضای هیأت علمی جهت واحد توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان.دانشکده مربوطه ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقمند به پژوهش )

5- تعدادی از کارشناسان EDO ( ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان.

6- تعدادی از دانشجویان فعال جهت کمیته دانشجویی.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس