معرفی اعضاء

معرفی اعضاء

انتشار محتوا: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۲۸ بعد از ظهر
نام و نام خانوادگی:دکتر رضا اسماعیلی
سمت:معاون آموزشی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا محمدزاده
سمت:معاون آموزشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:دکتر حبیب شارعی نیا
سمت:معاون آموزشی دانشکده پرستاری

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا عطاردی
سمت:معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی:دکتر فاطمه محمدزاده
سمت:معاون آموزشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی: حسن درودی
سمت:رئیس اداره آموزش

نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا عسکری
سمت:مسئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی: حسن ایرانی
سمت:معاون دانشجویی فرهنگی

نام و نام خانوادگی:دکتر موسی سجادی
سمت: رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی:دکتر نجمه السادات وثوق
سمت:دفتر مشاوره

نام و نام خانوادگی:علی پورفاطمی
سمت: کارشناس

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس